Fundacja Miejsce Ludzi

akt_zalozycielski_na_www.jpgFundacja „chodziła nam po głowie” już jakiś czas. Aż nagle „chęć” zamieniła się w „gotowość”. Powstało Miejsce ludzi.

Pragniemy za jego pomocą propagować Porozumienie bez Przemocy, albo może lepiej: życie bez przemocy? Na tyle ile potrafimy, w tym miejscu, w którym jesteśmy. Nadal tej przemocy w nas jest więcej niż byśmy chciały. Zamiast czekać aż osiągniemy stan Oświecenia (?), od teraz (tekst Rosenberga pt. „Od teraz” znajdziesz tutaj) chcemy z Porozumieniem bez Przemocy, Systemem Wewnętrznej Rodziny, minimediacjami i wszystkimi innymi cennymi podejściami, docierać do miejsc, do których jest po prostu łatwiej dotrzeć z ramienia Fundacji.

 

Katarzyna Dworaczyk & Agnieszka Pietlicka

Cele i zasady działania Fundacji

 

Celami Fundacji są:

 • wsparcie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych – także z upośledzeniami, zarówno w pełnym zakresie, jak i częściowo (spektrum);
 • upowszechnianie Porozumienia bez Przemocy, Systemu Wewnętrznej Rodziny, Rodzicielstwa Bliskości, metody terapeutyczno-rozwojowej „Focusing” i innych metod oraz postaw stawiających na poszanowanie potrzeb: jednostki, w rodzinach i organizacjach, również poprzez działalność wydawniczą, muzyczną i filmową;
 • niesienie wsparcia osobom będącym w różnego rodzaju kryzysach: emocjonalnych, psychicznych, duchowych, fizycznych, społecznych;
 • wyrównywanie szans edukacyjnych oraz dostępu do kultury poprzez zapraszanie na organizowane przez Fundację akcje;
 • wspieranie rozwoju otwartego społeczeństwa obywatelskiego opartego na poszanowaniu potrzeb;
 • zapobieganie i przeciwdziałanie problemom społecznym, takim jak dyskryminacja, wykluczenie, przemoc fizyczna i werbalna, wobec jednostek, w rodzinach, w grupach społecznych;
 • wspieranie aktywności artystycznej i społecznej, poprzez organizowanie form działalności społeczno-kulturalnej;
 • podnoszenie kwalifikacji psychologicznych, doskonalenie kompetencji społecznych artystów, nauczycieli, animatorów kultury, psychologów, trenerów, krytyków oraz wolontariuszy;
 • rozwijanie, propagowanie i wspieranie inicjatyw, postaw i działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową oraz podnoszenie świadomości;
 • propagowanie w społeczeństwie i w poszczególnych grupach zawodowych idei mediacji i minimediacji jako sposobu rozwiązywania konfliktów;
 • podejmowanie działań na rzecz integralnego rozwoju człowieka i podnoszenia jego świadomości psychicznej, intelektualnej, duchowej, fizycznej i społecznej;
 • udzielanie wsparcia w zakresie samodzielnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, funkcjonowania w rodzinie, środowisku zawodowym, w społeczeństwie;
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków oraz mechanizmów działania przemocy werbalnej;
 • zapobieganie występowania zjawiska przemocy werbalnej;
 • pomoc merytoryczna i doradztwo we wszystkich aspektach dotyczących osób pozostających w kryzysie.

Cele fundacji realizowane będą poprzez:

 • działalność edukacyjno-naukową, w tym: prowadzenie oraz organizowanie, jednorazowo oraz w formie cykli rozłożonych na moduły – wykładów, warsztatów, szkoleń, treningów, webinariów tj. seminariów całościowo lub częściowo odbywających się za pomocą technik audio lub internetowych, konferencji, akcji edukacyjnych, kulturalnych, społecznych;
 • prowadzenie oraz organizowanie interaktywnych procesów rozwoju, porad, mediacji oraz (psycho)terapii – indywidualnej, grupowej, rodzinnej;
 • organizowanie i prowadzenie grup wsparcia;
 • współpracę z artystami, nauczycielami, animatorami kultury, krytykami, psychologami, trenerami oraz wolontariuszami;
 • współpracę z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym i mediami, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową;
 • organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, w tym wystaw, imprez, wernisaży, pokazów, koncertów, spotkań, spektakli i innych form działalności społeczno-kulturalnej;
 • działalność wydawniczą w zakresie:
  • publikacji książkowych, prasowych, raportów i analiz o tematyce związanej z celami Fundacji,
  • prowadzenia serwisu internetowego w przedmiocie działalności Fundacji;
  • upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, i za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji.

Fundacja Miejsce ludzi
ul. Sienkiewicza 6.12
60-817 Poznań

biuro@miejsce-ludzi.com

fundacja@grl.zone

NIP: 781-196-79-46
REGON: 369704956
KRS: 0000723045
DATA WPISU DO REJESTRU: 13.03.2018

Miejsce ludzi

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie łzy są zrozumiane, dokąd pójdę, by płakać?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mój duch może się wznieść ponad chmury,
dokąd pójdę, by szybować?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie zadawać mogę pytania, dokąd mam się udać,
by je odnaleźć?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie moje uczucia będą usłyszane,
dokąd mam się udać, by mówić?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mnie zaakceptujesz takiego jakim jestem,
dokąd mam się udać, by po prostu być?

Jeżeli to nie jest miejsce, gdzie mogę się uczyć i dorastać,
to gdzie mogę być po prostu sobą?

przypisane Williamowi J. Crockettowi, 1914-1999

Miejsce ludzi PDF (0,416 MB)

A People Place

If this is not a place where tears are understood,

where do I go to cry?

If this is not a place where my spirits can take wing,
where do I go to fly?

If this is not a place where my question can be asked,
where do I go to seek?

If this is not a place where my feelings can be heard,
where do I go to speak?

If this is not a place where you`ll accept me as I am,
where can I go to be?

If this is not a place where I can try to learn and grow,
where can I be just me?

attributed to William J. Crockett, 1914-1999

A People Place PDF (0,416 MB)